13.08.2018r.

UWAGA!!!


DEDYKOWANE WSPARCIE DLA OSÓB o niskich kwalifikacjach oraz 50+ Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (Operator PSF) informuje, iż z dniem 13 sierpnia 2018 roku do końca sierpnia 2018 roku, wprowadza dedykowaną rekrutację - jedynie dla podmiotów zamierzających kierować wsparcie dla osób:

• w wieku 50 lat i więcej
• o niskich kwalifikacjach

(na podstawie Załącznika nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 285/241/V/2018 z dnia 13.02.2018 r. Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim).


26.06.2018r.

UWAGA!!!


Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (Operator PSF) informuje, iż z dniem 27 czerwca 2018 roku do odwołania, wprowadza dedykowaną rekrutację - jedynie dla podmiotów zamierzających kierować wsparcie dla osób:

• w wieku 50 lat i więcej

(na podstawie Załącznika nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 285/241/V/2018 z dnia 13.02.2018 r. Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim).


26.06.2018r.

UWAGA!!!


W związku z wejściem Uchwały nr 36 w dniu 7 maja 2018 roku, w sprawie: doprecyzowania zapisu §1 pkt 1 Regulaminu naboru do projektu w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania w odniesieniu do Poddziałania 8.2.3. Operator informuje, iż weryfikacja spełnienia zapisów Regulaminu „Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność zgodnie z art. 11 Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., tj. posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa śląskiego zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia Przedsiębiorców i ich pracowników wsparcia do przedsiębiorców ściśle powiązanych z województwem śląskim”,

- W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ze wsparcia może skorzystać przedsiębiorca, którego główny adres prowadzenia działalności gospodarczej wskazany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej znajduje się na terenie województwa śląskiego oraz dla którego organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego podatku dochodowego w dniu zawarcia umowy wsparcia oraz w trakcie korzystania z usług rozwojowych jest Naczelnik Urzędu Skarbowego znajdującego się na terenie województwa śląskiego. odbędzie się na podstawie deklaracji PIT za ubiegły rok oraz oświadczenia, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36 Oświadczenie – o niewprowadzeniu zmiany właściwego Urzędu Skarbowego – załącznik znajduje się w zakładce dokumenty projektowe.


20.06.2018r.

UWAGA!!!


Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (Operator PSF) informuje, iż z dniem 20 czerwca 2018 roku do odwołania, wprowadza dedykowaną rekrutację - jedynie dla podmiotów zamierzających kierować wsparcie dla osób:
• w wieku 50 lat i więcej
• o niskich kwalifikacjach

(na podstawie Załącznika nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 285/241/V/2018 z dnia 13.02.2018 r. Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim).


14.06.2018r.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !!!


W związku z bardzo dużą liczbą wniosków składanych do punktu rekrutacyjnego w WST przy ul. Rolnej 43, zapraszamy Przedsiębiorców do składania wniosków w pozostałych 7 punktach WST:

1. Cieszyn:
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców
ul. Głęboka 12, 43-400 Cieszyn,

2. Częstochowa:
Budynek Cz.P.B.P. Przemysłówka S.A.
ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa,

3. Katowice:
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Plac Wolności 12, 40- 078 Katowice,

4. Pszczyna:
Cech Rzemiosł Różnych w Pszczynie
ul. Piwowarska 14, 43-200 Pszczyna,

5. Racibórz:
Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu
ul. Kilińskiego 2, 47-400 Racibórz,

6. Wodzisław Śląski:
Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim
ul. Zamkowa 5, 44-300 Wodzisław Śląski,

7. Zawiercie:
Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Zawierciu
ul. Piłsudskiego 24, 42-400 Zawiercie,