punktator Pytania i odpowiedzi
punktator "Jaka jest maksymalna kwota wsparcia przypadająca na jednego uczestnika?"
Wysokość zmiennej kwoty przeliczeniowej wynosi 7500 PLN https://rpo.wup-katowice.pl/file/download/1424

punktator "Czy pracownik będący na urlopie macierzyńskim może zostać skierowany przez pracodawcę na usługę rozwojową?"
Tak, ze względu na fakt, że mamy do czynienia z osobą pracującą. Uzasadniając ten fakt poniżej zamieszczam fragment Regulaminu Konkursu 8.2.3:
"Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”".

punktator "Czy pracownik będący na urlopie wychowawczym może zostać skierowany przez pracodawcę na usługę rozwojową?"
Zgodnie z regulaminem Konkursu w przypadku urlopu wychowawczego, osoba przebywająca na urlopie wychowawczym traktowana jest jako osoba bierna zawodowo i nie może być skierowana na usługę rozwojową:
"Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, chyba że są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo)." .

punktator "Czy pracownik młodociany, mający podpisaną z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego może być uczestnikiem projektu?"
Tak, pracownik młodociany, mający podpisaną z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego może być uczestnikiem projektu..

punktator "Czy pracownik młodociany, mający podpisaną z pracodawcą umowę o pracę o przyuczenie do zawodu może być uczestnikiem projektu?"
Tak, pracownik młodociany, mający podpisaną z pracodawcą umowę o pracę o przyuczenie do zawodu może być uczestnikiem projektu.