punktator Zaświadczenia o zakończonej usłudze:

Zakres danych przekazywanych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe celem potwierdzenia wykonania usługi rozwojowej.
a) na dokumencie księgowym umieszcza co najmniej: dane usługobiorcy, liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym, a także wystawia na wezwanie usługobiorcy notę korygującą w ciągu 7 dni od wezwania;
b) wydaje usługobiorcy zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze, zawierające co najmniej: tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym, dane usługobiorcy, datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się, do których uzyskania usługobiorca przygotowywał się w procesie uczenia się, lub innych osiągniętych efektów tych usług, oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w sposób określony w tej ustawie; podmiot świadczący usługi rozwojowe jest obowiązany na uzasadnione wezwanie usługobiorcy wydać mu korektę zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia wezwania.

 

punktator Instrukcje: