punktator Zaświadczenia o zakończonej usłudze:

Zakres danych przekazywanych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe celem potwierdzenia wykonania usługi rozwojowej.
a) na dokumencie księgowym umieszcza co najmniej: dane usługobiorcy, liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym, podstawę prawną zwolnienia z podatku VAT – jeśli dotyczy; a także wystawia na wezwanie usługobiorcy notę korygującą w ciągu 7 dni od wezwania
b) wydaje usługobiorcy zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze, zawierające co najmniej: tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym, dane usługobiorcy, datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się, do których uzyskania usługobiorca przygotowywał się w procesie uczenia się, lub innych osiągniętych efektów tych usług, oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w sposób określony w tej ustawie; podmiot świadczący usługi rozwojowe jest obowiązany na uzasadnione wezwanie usługobiorcy wydać mu korektę zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia wezwania.
Dokumenty potwierdzające wykonanie usług:
a) kopia faktury, rachunku lub innego równoważnego dowodu księgowego wystawionego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; dokument powinien zawierać dane usługobiorcy, liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym;
b) kopia zaświadczenia o ukończeniu przez danego uczestnika indywidualnego usług rozwojowych wydanej przez podmiot świadczący usługę rozwojową. Zaświadczenie powinno zawierać tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym, dane usługobiorcy, datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się, do których uzyskania usługobiorca przygotowywał się w procesie uczenia, lub innych osiągniętych efektów tych usług oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w sposób określony w tej ustawie;
c) ankiety oceniające usługi rozwojowe wypełnione przez Przedsiębiorcę delegującego pracowników do udziału w usłudze rozwojowej i pracownika Przedsiębiorcy uczestniczącego w usłudze rozwojowej.